電気・盤・クレーンのソリューションカンパニー

Chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi "Seikyo Co., Ltd" nhận biết rất rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin dữ liệu khách hàng. Vì vậy chúng tôi đã soạn thảo "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" và luôn tiếp tục tham khảo để việc bảo vệ thông tin ngày càng tốt hơn.

 

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Tuân thủ các quy định của luật pháp

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thực hiện các biện pháp an toàn

Tôn trọng quyền của thông tin cá nhân

Xây dựng và thực hiện các quy định bảo vệ thông tin cá nhân

 

Khước từ

Nghiêm cấm trích dẫn bài báo và thông tin được công bố trên trang chủ này mà không được phép.